Jdi na obsah Jdi na menu
 


ekonomika, výrobní faktory, tržní mechanismus

17. 8. 2009

Ekonomika  oikos nomos (zákony o domácím hospodářství)

- nauka o hospodářství, základem celé ekonomiky jsou potřeby, jejich uspokojování. K uspokojení potřeb - je třeba získat zdroje - statky (předměty) a služby - ty je třeba vyrábět

- zahrnuje veškeré činnosti, směřující k získání zdrojů k uspokojování potřeb, jejich zpracování  a k produkci výrobků a služeb

POTŘEBA - požadavek na odstranění pocitu nedostatku

uspokojení potřeb - statky (předměty, výrobky) a službami (činnost pro cizí prospěch

druhy potřeb

- hlavní, doplňkové (foťák, album)

- fyzické, duševní (jídlo, čtení)

- individuální, kolektivní (bydlení, zdraví)

druhy statků

- hmotné, nehmotné,

- spotřební (uspokojuje jednotlivce, přímá spotřeba-oděv), kapitálové (nepřímá spotřeba-šicí stroj)

veřejné (i služby)

 

ukázka - pyramida - Hierarchie uspokojování potřeb (Maslow)

fyziologické potřeby, potřeba bezpečí, sociální potřeby, potřeba uspokojení z práce (uznání), potřeba seberealizace

 

Potřeby se vyvíjejí (jako pokrok) různě. (každý jsme jiný, každá společnost je jiná)

Míra uspokojování potřeb - "životní úroveň" (severní Čechy X jižní Morava)

- dle množství spotřeby (nákupů) statků a služeb, dle kvality

- dle množství veřejných statků a služeb, dle kvality

- dle úrovně životních podmínek (ŽP, volný čas...)

 

ukázka - příklad z učebnice - str.12

 

 

 

Výrobní faktory (činitele ve výrobě) - zdroje k uspokojování statků a služeb

tabule - náhodný soupis -                  práce   /   přírodní zdroje    / kapitál

 

práce - fyzické a duševní schopnosti, znalosti (intelekt, dovednosti, návyky

přírodní zdroje - (např.uhlí, obuvník, aerolinie...), existence omezení (viz výše - potřeby se vyvíjí, rostou) - je třeba hospodařit - volit mezi několika možnostmi uspokojení (jednu potřebu lze vybrat, ostatní obětovat)

kapitál - (v podniku - materiál, stroje, budovy) - majetek oběžný, majetek dlouhodobý

 

+ termín: finanční kapitál - nevyrábí, neopracovává X prostředky s nimiž se nakupuje, platí

hospodařit - hospodaření - lze porovnávat jako vztah mezi vynaloženými prostředky a vzniklým užitkem (výsledkem činnosti )- efektivnost (číselně)

efektivnost = výstup / vstup

v poslední době - ohled na ekologii (dodatečně vynaložené prostředky - náklady)

 

Pojmy - Hospodaření - využití omezených zdrojů, které jsou k dispozici s co nejmenšími náklady a s co největším ziskem, Hospodářství - územně ohraničený celek, kde probíhají procesy výroby, rozdělování, směny a spotřeby, Spotřeba - využití zboží k uspokojení potřeb, Reprodukce - neustálé obnovování/opakování hospodářských vztahů, výrobních faktorů, Národní hospodářství - hospodářství všech podniků, domácností, státních institucí (tržní X centrálně řízené)

 

ad práce - (starověk-středověk - vznik manufaktur, Chaplin - matice)

- dělba práce - rozdělení pracovních činností mezi jednotlivce a skupiny

základem se stala specializace (existují omezení, zaměření - rozvinuté a stále rozvíjené schopnosti), která vede ke kooperaci (nutnost spolupráce - k dokončení výrobku nebo služby)

 

Potřeby se opakují, rostou - uspokojování potřeb má za následek RUST PRODUKCE

- extenzivní způsob - zvýšením množství výrobních faktorů

- intenzivní způsob -  zvýšením kvality, lepším využitím výrobních faktorů

Většinou dochází k prolínání.

 

 

 

Tržní mechanismus - (tržní rovnováha)

TRH (druhy - trh zboží, trh práce, trh finanční)

- místo, kde se uskutečňuje výměna mezi podniky a domácnostmi, mezi podniky navzájem, prostřednictvím peněz - prostorové pojetí trhu

schéma tržního mechanismu - domácnosti, firmy (podniky), trh zboží, trh výrobních faktorů, (funkční trhy, okolí podniku)

 O

TRH - místo, kde se setkává nabídka a poptávka - funkční pojetí trhu, Je třeba sledovat chování kupujících a prodávajících (sledovat pohyb nabídky a poptávky) a to vzájemně sladit na přijatelnou úroveň - viz níže graf nabídky, graf poptávky, graf tržní rovnováhy

Většina statků a služeb (zboží - předměty určené k prodeji) se kupuje a prodává (ostatní je zdarma - z vlastní výroby, pěstování, získané jako veřejný satek nebo služba) v nějakém množství a za nějakou cenu

Kupuje se, aby byly uspokojeny potřeby - spotřebitelé vytváří poptávku po zboží (jídlo, vstupenky, TV...) Cílem je kupovat za co nejnižší cenu.

graf Demand - p, Q (poptávka - objem zboží, které chce a může kupující koupit)

 

 

Prodává se, aby byly uspokojeny potřeby - podniky vytváří nabídku zboží Cílem je prodávat za co nejvyšší cenu a co nejvíce.

graf Supply - p, Q (nabídka - objem zboží, které výrobci chtějí na trhu prodat)

 

 

Tržní rovnováha - při určité ceně se nabídka a poptávka dostávají do rovnováhy. Cena se nazývá rovnovážná.

graf D-S

 

 

Důsledky pohybu nabídky a poptávky - záleží na ceně, to určuje množství, je třeba vyrábět efektivně (cena musí být přijatelná), vyrábět to o co je zájem

Čím vyšší je cena, tím vyšší je počet výrobců (nabízeného množství) a současně klesá počet kupujících. Když požadované Q zboží na trhu (poptávka) se nerovná nabízenému Q zboží (nabídce) vznikají rozdíly -

- nedostatečná nabídka (neuspokojená poptávka): Výrobce cenu zvýší, potom je část kupujících ochotna zaplatit vyšší cenu. Množství nakupovaného zboží se sníží. Vyšší cena vyvolá zájem výrobce- prodávajícího o výrobu - prodej tohoto zboží a začnou výrobu zvyšovat - rozšiřovat. Tím roste nabídka a cena zboží začne klesat.

- přebytečná nabídka: cena se sníží, rozste počet kupujících, ale na druhou stranu výrobci snižují výrobu.

Jestliže bude  poptávka převyšovat nabídku, bude cena stoupat. Jestliže bude poptávka menší než nabídka, bude cena klesat.

 

 

Dovětek

Trh je nemilosrdný, nelze dopředu nahlásit potřeby…. a

rozhodování výrobců je individuální a nezávislé na ostatních (spravedlnost neexistuje)

 

proto si povíme, co je Konkurence = hospodářská soutěž mezi podniky o zákazníky, o úspěch na trhu (o zisky). Podniky soutěží o zákazníky, o postavení na trhu

 

druhy

dokonalá konkurence

Všichni, kdo nabízejí mají rovné podmínky na trhu - nemají žádné výsady (mají stejné možnosti přístupu k výrobním faktorům), zákazníka neovlivní žádná reklama (nezáleží na značce), na zákazníka nepůsobí žádná lákadla (dárečky)

nedokonalá konkurence

podmínky na trhu jsou nerovné – např. 1podnik má povolení od státu prodávat (vyrábět) určité zboží, provozovat určitou činnost (obchod se zbraněmi)

 

monopolistická konkurence (je zde několik velkých podniků a ostatní jsou malé)

oligopol (několik podniků)

monopol (1podnik na trhu, ovlivňuje celou produkci-nabídku)

 

-zde vznikají deformace v tvorbě cen, podniky spolupracují, je třeba regulace (zásahy) státu (vydává zákony -zaručí jistotu, provozuje přerozdělování – zaručí sociální smír, provozuje některé činnosti sám – zaručí výrobu neatraktivních produktů)

 

TRHEM STANOVENÁ CENA je objektivní a spravedlivý způsob dohody mezi nabízejícími a poptávajícími

 

 

Selhání trhu

  1. při existenci monopolů – stát dohlíží např.na tvorbu ceny
  2. při zajištění veřejných statků – stát provozuje svými organizacemi (obrana, školství, zdravotnictví, státní správa
  3. vznikají vedlejší účinky (- pozitivní, - negativní) neplatíme, získáváme nebo neplatíme penále, provozujeme škodliviny