Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hospodaření s majetkem

13. 2. 2010

  Hospodaření s oběžným majetkem

ad výrobní faktory

definice -spotřebovává se jednorázově, doba použitelnosti je menší než 1 rok, mění svou podobu

3 skupiny (složky)

 • peníze – hotové, na účtech a (finanční majetek)

 • pohledávky (nárok na zaplacení)

 • zásoby – materiál (základní materiál, pomocné látky, provozovací, náhradní díly, obaly, drobný majetek)

výrobky (spotřební statky – ke spotřebě, kapitálové – k další výrobě, využití

zboží (předměty nakoupené za účelem prodeje

 

 

pro snadnější pochopení – schéma - koloběh oběžného majetku

 

 

 

Peníze – Materiál - Výrobky – Zboží – Pohledávky - Peníze

DOD ODB

 

 

 

= zásobování / logistika =

Plánování materiálu (proč)

 • zajistíme plynulost výroby, žádné prostoje – využití kapacit

Kolik nakoupit, abychom vyrobili

 • stanovíme odhadem, normou spotřeby (množství na jednotku výkonu)

Kolik celkem vyrobit (zjistit velikost produkce), abychom prodali

 • vychází se z odhadů poptávky (průzkum trhu)

 

Plánovaná spotřeba=norma spotřeby * plánovaná velikost výroby

 

Kolik nakupovat (nákup = spotřeba + konečná zásoba – počáteční zásoba)

 • znát počáteční zásobu (co zbylo z předchozího období)

 • znát spotřebu (viz výše)

 • znát rizika dodávek (zpoždění dopravce)

 

Kdy objednávat

 • stanovit si minimalní zásobu (pokles pod tuto hranici znamená objednání nové dodávky (výše podle odhadu, nebo obvyklé množství)

(min.zásoba=průměrná denní spotřeba*dodací lhůta+pojistná zásoba)

 • stanovit maximální zásobu

(velikost dodávky=max.zásoba-současná zásoba)

 • pevné objednací termíny

 

 

Jak (způsoby) pořídit materiál (proces pořízení-uskutečnění dodávky)

 • vlastní výrobou (hlína těžbou)

 • nákupem (dodavatelsky) – poptávka, nabídka, výběr dodavatele, kupní smlouva o dodávce/dodávkách, (objednávka, potvrzení objednávky), dodací list, faktura (doklad k zaplacení), přejímka (kontrola dodávky), příjemka

 

Reklamace – činnost, když není dodávka v pořádku (vznik a řešení sporů)

 

Skladování – skladní karty – evidence – doklady X počítače

sklad – určité místo (vhodné, bezpečné, chráněné od počasí...) ke shromáždění materiálu pro případ potřeby (aby byl k dispozici do výroby – pro hlavní činnost)

-----

Spotřeba - Výdej do spotřeby – výdejka

(počítat s tím, že mohou existovat – ztráty, zmetky)

--- odpadové hospodářství

myslet na ekologii (při volbě materiálů, možnost opakovaného využití, využití odpadů...

opatření – nařízení státu

 

 

 

Hospodaření s dlouhodobým majetkem

 

definice – spotřebovává (opotřebovává) se postupně, doba použitelnosti je delší než 1 rok, je oceněn určitou cenou (podnik se může rozhodnout)

druhy

 • hmotný - pozemky, budovy-stavby, stroje, zařízení, dopravní prostředky,pěstitelské celky, základní stádo a tažná zvířata ...(pořizvací cena vyšší než 40.000,-)

 • nehmotný – software, ocenitelná práva (licence, patenty), zřizovací výdaje, povolenky na emise, goodwill …. (pořizvací cena vyšší než 60.000,-)

 • finanční – pořizovaný za účelem dosažení výnosů z úroků, např. pronájem, ovládání jiných podniků (akcie)

 

způsoby pořízení

 • získáme koupí

 • vlastní výrobou (vybudování), technickým zhodnocením(zlepšení, změna vlastností)

 • darem, vkladem z osobního vlastnictví

 • finančním leasingem (postupná koupě)

 

oceňování

 • pořizovací cenou = vstupní cena složená (kupní cena + náklady spojené s pořízením (montáž, doprava)

 • v ceně =) ve výši vlastních nákladů

 • reprodukční cenou \(neznáme původní cenu – odhadem, posudkem znalce)

 

 

Plánování investic (investice = souhrn prostředků vynaložených na pořízení kapitálových statků)

hmotných

 • pro zajištění plynulosti výroby, využití kapacit

vycházíme z propočtu KAPACITY = schopnost podniku-provozovny vytvořit (vyrobit) určité množství výrobků za časovou jednotku (za optimálních podmínek)

 

kapacita = využitelný časový fond * kapacitní norma * počet zařízení

 

\ čas provozu minus opravy....

 

nedostatečná kapacita – nevyužitý stroj – zavedení další směny, pořízení nového stroje

Pořízení investic stavebních (nebo rozsáhlejších akcí – pořízení robotizované linky)

 • důkladně posuzujeme efektivnost investice, jedná se o několikaletou investiční činnost

(investor,projektant,dodavatelé)

příprava (projektová dokumentace, posouzení efektivnosti, výběr dodavatele, získání povolení)

provádění a kontrola výstavby

převzetí hotové stavby

 

 

 

Opotřebení dlouhodobého majetku – vzniká dlouhodobým používáním, je vyjádřeno odpisy

 • fyzické (rez), morální (výrobní postupy, software)

princip odpisování – postupné (pravidelné) snižování vstupní ceny dlouhodobého majetku o určitou částku (odpis), postupný přechod vstupní (pořizovací) ceny do nákladů

velikost odpisu závisí na životnosti majetku (na předpokládané době použitelnosti)

odpisy se sčítají

tvoří oprávky (souhrn odpisů za určitou dobu)

oprávky jsou na konci životnosti ve výši vstupní ceny

Zůstatková cena = vstupní cena snížená o odpis (oprávky)

 

Výpočet odpisů

a) Musíme si nejdřív uvědomit, že skutečná míra opotřebení stejného (téhož) majetku je v různých podnicích různá – podnik si sám stanoví takzvaný účetní odpis podle doby použitelnosti (cena děleno léta použitelnosti), častěji se používá odpisová sazba)

 

b) dle zákona o daních s příjmů – daňový odpis – je dán způsob výpočtu odpisu

     • je určena doba životnosti dlouhodobého majetku

 

Doba životnosti

skupina délka odepisování příklad

1

2

3

4

5

6

 

 

Způsob výpočtu – 2 metody

(v průběhu odpisování jednoho stroje nelze měnit způsoby, stanovuje se na celou dobu životnosti)

v prvním roce je výše odpisu nižší (bez ohledu na datum, kdy byl v průběhu roku pořízen)

 

lineární (rovnoměrný) způsob

pro každou skupinu je stanovena odpisová sazba v procentech (pro první rok, pro další, pro zvýšenou vstupní cenu)

 

 

 

 

 

zrychlený způsob

zde se využívá koeficient a postupně se upravuje podle let, kdy byl již majetek odpisován

(v prvních letech jsou vyšší N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidence majetku – protokoly (zápisy) o převzetí, o vyřazení

 • karty, inventární kniha, počítač

 

Péče o majetek

 • údržba ( to provádí ten, kdo na stroji pracuje)

 • opravy – preventivní

    • při poruše

(podnik zajišťuje sám, nebo dodavatelsky)

 

Vyřazení

(stále myslíme na efektivitu)

různé důvody – morální opotřebení... už ho nepotřebujeme, po havárii....

 • prodej, darování, přeřazení do osobního užívání, likvidace