Jdi na obsah Jdi na menu
 


PODNIKÁNÍ – PODNIKY, ORGANIZACE, PRÁVNÍ FORMY

1. 11. 2009

PODNIKÁNÍ – PODNIKY, ORGANIZACE, PRÁVNÍ FORMY

poskytování většiny statků a služeb provozuje trh - prodejem zboží (Zboží jsou statky a služby určené k prodeji)

ale poskytování některých (=veřejných) statků (jednotlivce nelze vyloučit ze spotřeby)– neprovozuje trh a hlavně není žádoucí (vhodné, možné), aby zde fungovaly jen zákony trhu (jsou k tomu sociální, politické, etické důvody) – je třeba zásahů státu s kontrolou zodpovědných osob (je třeba prověřovat jejich kvalitu)

proto si rozdělíme ekonomiku (poskytovatele statků a služeb) na několik oddílů

 1. ziskový a neziskový sektor

 2. ekonomické subjekty - domácnosti, podniky, státní p. a organizace

 3. právní formy podnikatelských subjektů

 

 

ad 1. ziskový (podnikatelský) sektor

sem zahrnujeme takové ekonomické subjekty (jednotlivci, podniky, organizace), které provozují podnikání (soustavná činnost provozovaná samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní účet, za účelem dosahování zisku) – těmito se budeme podrobněji zabývat

 

 

 

ad 1. neziskový sektor

sem zahrnujeme takové ekonomické subjekty (organizace), které existují a provozují svou činnost na základě prostředků vyčleněných z fungujícího ziskového sektoru (fungujícího tržního hospodářství). Rozsah činností je v každém státě individuální, podle ekonomických možností (chudá ekonomika – nízké zisky, nízké daně, nízké příjmy do neziskového sektoru – chudý stát)

 

 

typické potřeby uspokojované neziskovým sektorem

 • rozvoj duchovních hodnot (umění-knihy,filmy)

 • ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot (bezpečí veřejnosti, zdraví)

 • ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic (jezera, regulace vodních toků, hrady, skanzeny)

 • rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu

 • výkon státní správy (úřady, katastry, soudy)

 • obrana státu

 

 

Ekonomické subjekty v neziskovém sektoru

(častěji než podniky říkáme organizace = instituce poskytující veřejné statky a služby)

 

státní neziskové organizace = financované ze státního rozpočtu, z příspěvků (z příjmů, které jsou žádné nebo nižší než výdaje)

 • rozpočtové (=organizační složky státu): státní školství, státní zdravotnictví, instituce na ochranu životního prostředí, státní správa,

 • příspěvkové – oblast kultury a dalšího vzdělávání

těchto organizací jako poskytovatelů veřejných statků a služeb je nejvíc

 

ostatní (nestátní) neziskové organizace = financované z příspěvků členů, z darů, od státu

 • církevní (organizace věřících – oblast bohoslužeb, semináře) – u nás cca 3500 církví a náboženských spolků

 • občanská sdružení (organizace zřízené k různým účelům (sdružení osob) – u nás přes 70tisíc organizací, např. sportovní kluby – zájmová činnost

 • obecně prospěšné společnosti (organizace zřízené za účelem poskytování obecně prospěšných služeb (sociální služby, vzdělávání) – u nás přes 900 org.,např. soukromá škola

 • nadace (organizace zřízené za účelem pomoci určitým skupinám obyvatel (sdružení majetku) – např.Pastelka – u nás cca 400 organizací

 • a další – např. Bytová družstva, politické strany

viz databáze ekonomických subjektů ARES (admin.registr ek.subjektů) na ministerstvu financí

 

Vazba ziskového a neziskového sektoru – neziskový sektor je životně nezbytný pro ziskový (stát má na starosti vzdělávání pracovní síly, zabezpečuje ochranu hospodářské soutěže, vytváří podpůrné programy a akce na základě vnitrostátních i mezinárodních dohod...

druhy financování (ze ziskového sektoru – prostřednictví daní... do veřejných rozpočtů)

- plošné – rozdělení podle určitého poměru (úřadům, školám) bez vazeb na efektivnost

- projektové (vypisováním grantů a tendrů) – přidělení peněz(daru) podle nejlepšího návrhu (projektu) – efektivnější vynaložení

- sponzorování (nestátních neziskových org.) - vyvolání pozitivního dojmu u veřejnosti

P.S.: vznik nepoctivců – eliminovat kontrolou organizace, dožadováním info o využití peněz

 

 

 

 

 

 

Ekonomické subjekty v ziskovém sektoru

viz výše - podle hospodaření (ziskové a neziskové)

 

jako jsme říkali typické potřeby uspokojované neziskovým sektorem, tak zde si řekneme nejdříve přehled ekonomických subjektů podle ekonomické činnosti (výkonu):

a) vyrábějí (hmotné statky) výrobky

těžební, zemědělské, energetické, zpracovatelské – kapitálové (pro další výrobu), spotřební (pro spotřebu

b) poskytují služby

dopravní; banky a spořitelny; pro údržbu a opravy; pojišťovny, soudy; nemocnice, lázně, salony, knihovny, divadla; ubytování, stravování; poskytování informací

c) provozují obchodní činnost

 

VSUVKA

ad podnikání (provozování ziskového hospodaření)

př.p.Svoboda -opravář (na vlastní účet=hradí veškeré N, připadnou mu veškeré V)

ad hospodaření – vstupy, výstupy –

- N (vynaložené prostředky-spotřeba výrobních faktorů),V (obdržené prostředky-tržby, HV (porovnání NaV) -Zisk/Ztráta

 

podle právní formy

=je třeba dodržovat pravidla – právní předpisy (o státním p., o akciové sp., o soukromém podnikání - na základě obchodního, občanského zákoníku, živnostenského zákona (pro získání oprávnění, registrací – zápisem do obch.rejstříku, do živnostenského rejstříku... +zákoník práce, daňové zák...

 

VZNIKAJÍ subjekty s právy a povinnostmi

 

 1. Fyzické osoby (jednotlivci-občané, živnostníci, podnikatelé (nebo majitel PO)

 2. Právnické osoby (skupina více osob/společníků – společnost, podnik, organizace)

fáze vzniku FO:

  1. Získání živnostenského listu, koncesní listiny (oprávnění k podnikání)

  FO musí splnit podmínky

  – všeobecné: věk, právně způsobilá (zodpovědná), bezúhonná (netrestaná), bez daňových nedoplatků

         - zvláštní: odborná způsobilost, spolehlivost, schválení dalším státní orgánem .... podle dalších právních předpisů

 

(přehled živností a co je třeba prokazovat), str.42-44

ohlašovací – řemeslné (vzdělání, praxe), vázané (vzdělání, praxe, ...), volné (pouze všeob.podm.)

živnost provozovaná průmyslovým způsobem (víc živností na jednom ŽL), zápis do OR

koncesované – (doprava, směnárenství, soukromý detektiv...)

(viz zvláštní podmínky)

 

 

  2. Zápis do rejstříku živnostenského (seznam všech živností v daném regionu, na živn.úřadě)

 

 

 

fáze vzniku PO:

  1. Získání živnostenského listu

  2. Uzavření smlouvy mezi společníky – založení PO (společnosti)

3. Zápis do rejstříku obchodního (seznam všech PO a některých FO, na krajském soudě)

 

uložení dalších listin – smlouvy o založení, o oprávnění osob zastupovat společnost, výsledky hospodaření

 

samostatná práce – str.38

 

firma – název FO (jméno, příjmení), není zapsán v OR

- libovolný název PO, název FO (jméno, příjmení, dodatek) zapsán v OR

veškerá jednání jsou vedena pod touto obchodní firmou

 

 

 

Obchodní společnosti

obchodní společnost = PO založená za účelem podnikání více osob nebo ve větším rozsahu, založená fyzickými, právnickými osobami, zahraničními osobami (tzv.společníky)

 

společné znaky (základní pojmy)

 

ručení

 

 

vklad

 

 

řízení (vedení, management)

 

 

rozdělení zisku

 

Společnosti obchodního práva

Obchodní společnosti (=PO) – osobní – veřejná obchodní, komanditní

-         kapitálové – akciové, s ručením omezeným

další typy sdružení podnikatelů – bez vzniku PO

 

Konsorcium – pro uskutečnění konkrétní akce

Společný podnik – Joint venture, Holding, se zahraniční účastí

Tiché společnosti – spojení (smlouvou) mezi tichým společníkem (vnáší pouze svůj vklad a podílí se na zisku, zisk se mu nezdaňuje) a komplementářem (jedná za společnost)

 

 

        na základě společenské smlouvy= uvedeny údaje odchýlené od zákona

 

Veřejná obchodní společnost

Vklad (Zdroj kapitálu) - veškerý majetek společníků

Ručení – společně a nerozdílně, celým majetkem (neomezené ručení)

Řízení (kompetence – oprávnění) – podílí se každý, každý může jednat jménem společnosti (pokud není uvedeno jinak)

Rozdělování zisku – rovným dílem, jinak podle smlouvy

 

Komanditní společnost

Vklad – peněžité i nepeněžité vklady – majetek (minimální pro komanditisty – 5000,-)

Ručení – komplementáři – celým svým majetkem (statutární orgán)

            komanditisté – pouze do výše svého vkladu (nepodílejí se na řízení společnosti)

Řízení – vedení společnosti je pouze pro komplementáře, koman. mají právo kontrolovat ko.

Rozdělování zisku - 50:50 (kom./kom.) podle výše vkladu…(po zdanění)

 

 

Společnost s ručením omezeným

Vklad – všelijaký (minimální 200.000,-, nejmenší od jednoho 20.000,-), 1 až 50 společníků

Ručení – do výše vkladu = omezené

Řízení – určen jednatel (nemusí být společníkem), uveden v OR – statutární orgán – zastupuje sp.

            - valná hromada společníků (min.jednou do roka- podle vzniklých problémů, o kterých se musí rozhodovat) – vrcholný-řídící orgán

            - dozorčí rada – kontrolní orgán

Rozdělování zisku – podle výše vkladů, není-li stanoveno jinak

 

Akciová společnost (zákon o a.s., zakladatelská smlouva sepsaná zakladateli)

Zdroj kapitálu (min.100.000,-)základní kapitál je rozdělen na určený počet podílů – akcií s předem stanovenou jmenovitou hodnotou)-ty se prodají a prodávají – tržní hodnota

Akcie – cenný papír, který představuje práva akcionáře na řízení, na zisku, na podíl ze zůstatku při zániku sp.

Ručení – výší kapitálu a rezervami, akcionáři neručí (mají ztráty při propadu hodnoty akcie)

Řízení – představenstvo – statutární orgán, jedná jménem sp. (ředitel)

            - valná hromada – vrcholný orgán

(rozhoduje o stanovách společnosti, o zvýšení nebo snížení zákl.kapitálu, o zániku, schvaluje uzávěrku, rozdělení zisku, volí představenstvo a dozorčí radu)

            - dozorčí rada – kontrolní orgán (revizoři účtů)

Rozdělení zisku---- dividenda – dohodnutý procentní podíl na zisku