Jdi na obsah Jdi na menu
 


Marketing

21. 9. 2009

Marketing

Pojmem rozumíme = metody řízení /koncepce, strategie, podnikatelská filozofie/, které zahrnují průzkum trhu (viz 1.ročník) s ohledem na dosahování zisku

ad 1.ročník – poznávat potřeby zákazníků (podle nich se utváří nástroje marketingu – 4P)

+ ovlivňovat potřeby zákazníků a popř. vytvářet nové,

vždy uspokojovat potřeby lépe než konkurence (nezávislé organizace – instituce – ověřují jakost produktů, srovnávají produkty, informují o výsledcích testů v tisku) …

+ dosahovat přiměřeného zisku, dlouhodobě udržitelného (nasazení vysokých cen není dobré, ztratí se důvěra zákazníků a postavení na trhu)

 

 

Vývoj marketingu – metod řízení, koncepcí

(pro pochopení orientace podniků), podniky si zvolí koncepci – metodu-strategii

Počátek 20.století: výrobní koncepce – orientace na zdokonalování výroby (technologie, produktivita práce) – čím levnější bude výroba výrobku, tím lépe se prodá-masová výroba levnějších produktů   – neznalost konkrétních potřeb zákazníka

30.léta (hospodářská krize): výrobková koncepce – orientace na kvalitu výrobku (inovace) – čím kvalitnější, tím lépe se prodá – kvalitní zboží si najde zákazníka (orientace na movité zákazníky)

Po 2.sv. válce (rozvoj masmédií): prodejní koncepce – cenově dostupný, kvalitní výrobek je třeba podpořit – reklamou – záruka úspěchu přesvědčit zákazníka

Roky 1950-1970 (krize z nadvýroby): marketingová koncepce – zde se vychází z poznání zákazníka, jeho potřeb a pak se teprve začne vyrábět (utvoří se nástroje marketingu - 4P)

Konec 20.století: sociální koncepce – nejvyšší stupeň marketingu – brát ohled na společenské zájmy, dopad výroby

 

 

 

Průzkum trhu  = shromažďování informací

Kdo provádí průzkum - sami nebo přes specializované agentury (zakázka-závěr, návrhy)

 

Druhy informací - Jaké informace získáváme:

O produktech – vlastnosti, obaly, služby, množství prodeje, přednosti a nedostatky

O konkurenci – produkt, price, place, promotion

O spotřebitelích – kdo, kdo ne, proč, kdy, kde nakupuje

O cenách – ceníky, inzeráty, veletrhy

provést rozbor (cenové politiky)…

 

Zdroje informací - kde informace získáváme:

Sekundární zdroj - Studium materiálů – tisk, internet, hospodářská komora, statistiky o jednotlivých zemích, zprávy ze služebních cest, veletrhy

Primární zdroj - Samostatné zjišťování – pozorování (sleduji reakce kupujícího)

                        - dotazování, ankety (viz sociální výzkumy)

                        - od zákazníků při reklamacích, při objednávkách

                        - přes FAQ (frequently asked question) – často kladené dotazy

 

 

 

 

Marketingový plán

Fáze marketingu 1.Příprava podkladů, 2.Sestavení plánu (stanovení cíle, strategie, pozice), 3.Realizace plánu, 4.Ověřování plánu (cíle, strategie, pozice)

 

1.fáze - Příprava podkladů – obsahuje tyto činnosti:

a) Analýza trhu – zjišťování okolností, které ovlivní náš prodej (technický a technologický pokrok, právní předpisy (normy), hospodářská a politická situace, demografie – počet, věk, vzdělání, zaměstnanost, kupní síla)

b) Výběr segmentu trhu – výběr skupiny zákazníků

-1.spotřební trh – prodáváme obyvatelstvu (věk, M/Ž, povolání, sociální vrstvy, město-venkov, hory-pouště)

-2.trh organizací - prodáváme podnikům (materiál, stroje, stavby)

-3.prodej po internetu – specifické zboží, specifický čtenář

c) Analýza konkurence – jejich mark.nástroje-4P (provádíme porovnání mezi srovnatelnými produkty)

d) analýza stavu podniku – SWOT analýza – (charakterizujeme silné stránky, slabé stránky, příležitosti, ohrožení – hrozby)

Strenghts-tradice, značka, rukodělná zručnost, šíře sortimentu, vlastní prodejní síť

Weaknesses-nízký prodej, nedostatek provozního kapitálu, technologická zastaralost, malá operativnost v reakci na požadavky zákazníků, nízká úroveň propagace

Opportunity-vstup na trh v Kazachstánu, vyplnění tržní mezery po zániku konkurenčního podniku

Threat-prohloubení ztrátovosti dceřiné firmy v Kanadě, nedostatečná výchova učňů

- výsledek příkladu – soustředit se na zkvalitnění výroby a propagace

 

 

2.fáze - Sestavení plánu – se zabývá na základě analýz stanovením cíle, strategie-koncepce, pozice produktu)

Upřesníme (přesně zformulujeme) cíl – velikost prodeje, podíl (postavení podniku) na trhu, výše zisku, a další formulace (zvýšení spokojenosti zákazníků…)

Upřesníme strategii – způsob, jak budeme na trhu působit – odlišovat se kvalitou, vlastnostmi, cenou – strategie odlišení, strategie nízkých cen… - to lze podporovat propagací, povědomím u zákazníka…

Upřesníme pozici produktu – každý produkt může mít jinou = pro koho je produkt určen-záleží na segmentu, vytváříme svou image

 

3.fáze - Realizace plánu – znamená vyvinout všechny nástroje marketingu – 4P - marketingový mix pro zanalyzovaný trh, segment, konkurenci, stav podniku…

Marketingové nástroje je třeba přizpůsobit potřebám plánu, potřebám zákazníků, očekáváním

 

4.fáze - Ověřování plánu (cíle, strategie, pozice) – jedná se o ověření správnosti, použití všech nástrojů marketingu …

-- - Úprava pro další období